Kế hoạch truyền thông

Phần tiếp theo là hai trong bốn bản liệt kê tỷ lệ tiếp cận và tần suất:
Bảng liệt kê 1 (phần đầu trong Hình 9-6) gổm 14 bài quảng cáo đăng trong bốn tạp chí, đem đến tần suất 4,57 (từ cột thứ hai đến hết, từ phải sang) và một tỷ lệ tiếp cận chỉ đạt 32% (cột thứ 5 tính từ bên phải). Thông tin vế số lần tiếp cận cùng một cá nhân đến từ chính kênh truyền thông và từ các cồng ty nghiên cứu truyền thông. Nếu đang làm việc với một đại lý quảng cáo, hãng này sẽ cung cấp cho bạn số liệu trên.
Chúng ta sẽ cùng xem xét bảng 2 (do bảng 1 là bản liệt kê yếu). Phần này bao gổm 12 bài quảng cáo đăng trên hai tờ tạp chí. Trong đó, tẩn suất của bạn tăng tới 7,65 nhưng tỷ lệ tiếp cận giảm xuống còn 18%. Hãy tiếp tục xem xét bảng 3 và 4 trong Hình 9-7, trong cùng một tệp Excel, để xem liệu chúng ta có thể làm tốt hơn.

Hình 9-6. Phân tích các kênh truyền thông: Tỷ lệ tiếp cận và tẳn suất, CPM và tổng chi phí; Bảng liệt kê 1 và 2
(CRF; tên trường: Bảng liệt kê 1&2)
Phân tích kênh truyền thông: Tỷ lệ tiếp cận và tẩn suất, CMP, tổng chi phí truyền thông cho iphone 6
Tên trường: Bảng liệt kê 1&2

Dịch vụ truyền thông chuyên nghiệp từ NAM HƯƠNG CORP
Bảng liệt kê 1
Mục tiêu SIC#2345,G718,4334,6678 Số lượng 500.000
Số TT Tạp chí Tổng số dộc giả Tổng số độc giả mục tiêu Chi phí/ dơn vị (đô-la) CPM mục tiêu (đô-la) SỐ bài đăng Tổng sổ án tượng Không trùng lặp (%) Tỷ lệ tiếp cận % Tổng ấn tượng lũy tiến Tỷ lệ tiếp cận lũy tiến Tỷ lệ tần suất mục tiêu Tổng chi phí lũy tiến (đô-la)
1 Mod. Eg. 100.000 75.000 10.000 133,33 4 300.000 100% 75.000 15% 300.000 75.000 4,00 40.000
2 Eng.Dig 70.000 50.000 8.000 160,00 4 200.000 67% 33.500 22% 500.000 108.500 4,61 72.000
3 Eng.Mgm 50.000 35.000 7.800 222,86 3 105.000 67% 23.450 26% 605.000 131.950 4,59 95.400
4 CAD 50.000 40.000 5.000 125,00 3 120.000 67% 26.800 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
5 0,00 0 0 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
6 0,00 0 0 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
7 0,00 0 0 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
8 0,00 0 0 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
9 0,00 0 0 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
10 0,00 0 0 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
Tổng 270.000 200.000 30.800 154.00 14 725.000 79% 158.750 32% 725.000 158.750 4,57 110.400
Tiếp cận 32%
Tắn suất 4,57
Chi phí 110.400
CPM 154.00
Bảng liệt k6 2
Mục tiêu SIC#2345,G718,4334,6678
Số lượng 500.000
Số Tạp chí Tổng số Tổng Chi phí/ CPM Số Tổng Không Tỷ lệ % Tống ấn Tỷ Tỷ Tổng chi TT dộc giả số dộc đơn vị mục bài sổ án trùng tiếp cận tượng lệ ấn lệ phí lũy giả mục (đô-la) tiêu dăng tượng lặp lũy tiến tượng tẳn tiến tiêu (%) lũy suất  tiến mục tiêu
1 Mod. Eg. 50.000 40.000 5.000 125,00 6 300.000 100% 40.000 8% 240.000 40.000 6,00 30.000
2 Eng.Dig 100.000 75.000 10.000 133,33 6 200.000 67% 50.250 18% 690.000 90.250 7,65 90.000
3 Eng.Mgm 0,00 105.000
4 CAD 0,00 120.000
5 0,00 0
6 0,00 0
7 0,00 0
8 0,00 0
9 0,00 0
10 0,00 0
Tổng 150.000 115.000 15.800 130,43 12 690.000
Tiếp cận 18%
Tần suất 7,56
Chi phí 90.000
CPM 130,43
78%
0 18% 690.000
0 18% 690.000
0 18% 690.000
0 18% 690.000
0 18% 690.000
0 18% 690.000
0 18% 690.000
0 18% 690.000
158.750 18% 690.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000
90.250 7,65 90.000

Hình 9-7. Phân tích các kênh truyền thông: Tỷ lệ tiếp cận và tần suất, CPM và tổng chi phí; Bảng liệt kê 3 và 4
(CRF; tên trường: Bảng liệt kê 3&4)
Tên trưòng: Bảng liệt kê 3 & 4
Bảng liệt kê 3
Mục tiêu SIC# 2345.6718,4334.6678 SỐ lượng 500.000
SỐ Tạp chí Tổng số Tổng Chl phí/ CPM mục SỐ Tổng số (%) Tỷ lệ % Tổng ấn Tỷ lệ Tần Tổng TT độc giả số độc đơn vị tiêu bài ấn tượng tiếp tượng lũy tiếp cận suất chi phí giả mục (đô-la) (đô-la) dăng cận tiến lũy tiến mục lũy tiêu tiêu tiến
1 Mod. Eg. 100.000 75.000 10.000 133.333 6 450.000 100% 75.000 15% 450.000 75.000 6,00 6
2 Eng.Dig 70.000 50.000 8.000 160,00 6 300.000 67% 33.500 22% 750.000 108.500 6,91 10
3 Eng.Mgm 50.000 35.000 7.800 222,86 6 210.000 67% 23.450 26% 960.000 131.950 7,28 15
4 CAD 50.000 40.000 5.000 125,00 6 240.000 67% 26.800 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
5 0,00 0 0 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
6 0,00 0 0 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
7 0,00 0 0 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
8 0,00 0 0 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
9 0,00 0 0 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
10 0,00 0 0 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
Tổng 270.000 200.000 30.800 154,00 24 1.200.000 79% 158.750 32% 1.200.000 158.750 7,56 18
Tiếp cận 32%
Tần suất 7,56
Chi phí $184.800
CPM $154,00
Tên trường: Bảng liệt kê 3 & 4
Bảng lỉệt kê 3
Mục tiêu SIC# 2345.6718,4334.6678 SỐ lượng 500.000
Số TT Tạp chí Tổng số dộc giả Tổng số độc giả mục tiêu Chi phí/ đơn vị (đô-la) CPM mục tiêu (đô-la) Số
bài đăng Tổng số ấn tượng (%) Tỷ lệ tiếp cận % Tổng ấn tượng lũy tiến Tỷ lệ tiếp cận lũy tiến Tần
suất mục tiêu Tổng chi phí lũy tiền cho việc quảng cáo iphone 6 xách tay
1 Mod. Eg. 100.000 75.000 10.000 133,33 4 300.000 100% 75.000 15% 300.000 75.000 4,00 40.000
2 Eng.Dig 70.000 50.000 8.000 160,00 4 200.000 67% 33.500 22% 500.000 108.500 4,61 72.000
3 Eng.
Mgm 50.000 35.000 7.800 222,86 4 140.000 67% 23.450 26% 640.000 131.950 4,85 103.000
4 CAD 50.000 40.000 5.000 125,00 4 160.000 67% 26.800 32% 800.000 158.750 5,04 123.000
5 60.000 38.000 5.500 0,00 4 152.000 67% 25.460 32% 952.000 184.210 5,17 145.000
6 150.000 55.000 10.000 0,00 4 220.00 67% 36.850 37% 1.172.000 221.060 5,30 185.000
7 0,00 0
8
9
10
Tổng 480.000 293.000
Tiếp cận Tần suất Chi phí
0,00 0
0,00 0
0,00 0
46.300 158,02 24 1.172.000
44%
5,30
185.200
CPM
158,02
75%
0 44% 1.172.000 221.060 5,30 185.000
0 44% 1.172.000 221.060 5,30 185.000
0 44% 1.172.000 221.060 5,30 185.000
0 44% 1.172.000 221.060 5,30 185.000
221.060 44% 1.172.000 221.060 5,30 185.000

Trong bảng 3, chúng ta vẫn sử dụng các tạp chí như trong bảng 1, nhưng số bài quảng cáo tăng lên 24 bài. Điều này giúp tần suất tăng lên 7,65 nhưng tỷ lệ tiếp cận chỉ tăng 32%. Trong bảng liệt kê 4, chúng ta thêm vào hai tạp chí và vẫn giữ nguyên số bài quảng cáo là 24. Điểu này khiến tần suất tăng tới 5,30 và nâng tỷ lệ tiếp cận lên 44%. Đầy là kết quả khả quan nếu mục tiêu nhận thức bạn đặt ra khoảng 30%. Với mục tiêu cao hơn, bạn phải tăng số lượng tạp chí đang sử dụng hoặc phải kết hợp thêm các loại hình truyến thông khác.
Để có ý tưởng vể cách thức tiến hành, bạn nên sử dụng tệp “RF.xlw” đã được tải về máy và điển vào các dữ liệu cho một quảng cáo trên tạp chí mà bạn muốn thử nghiệm. Chỉ điền các dữ liệu vào những dòng màu xanh hoặc còn để trống. Hình 9-8 chi đưa ra hai bảng hệt kê, nhưng trong tệp dữ liệu điện tử (electronic file) có bốn biến số, như bạn thấy trong Hình 9-6 và 9-7 phía trên.

Hình 9-8. Bản phân tích kênh truyền thông của bạn: Bản liệt kê trường và tẳn suất 1 & 2 (RF; tên trường: Bảng liệt kê 1&2) ^
Bảng phân tích kênh truyến thông Đảng liệt kẽ
Các chi phí, CPM, Tỷ lộ tiếp cận & Tấn suất Mục tiêu
Tên trường: Bảng lỉột kê 1 & 2 $
Tạp chí Tổng số Tổng Chi phí/ CPM mục SỐ Tổng só (%) Tỷ lệ % Tổng ấn Tỷ lệ Tần Tổng độc giả số độc đơn vị tiêu bài ấn tượng tiếp tượng lũy tiếp cận suất chi phí giả mục (đô-la) (đô-la) dăng cận tiến lũy tiến mục lũy tiêu tiêu tiến
0 0 0 0.00 0 0
0%
0.00
0
0.00
Tiếp cận Tán suát Chi phí CPM

Bảng phản tích truyền thông
Các chi phí, CPM, Tỷ lệ tiếp cận & Tẩn suất
Tạp chí Tổng số Tổng Chi phí/ CPM mục Số Tổng số
dộc giả SỐ độc dơn vị tièu bài ấn tượng
giả mục (đô-la) (đô-la) đăng  tiêu 0 0 0
Tiếp cận 0%
Tần suất 0.00
Chi phí 0
CPM 0.00
Bảng liệt kê Mục tiêu $
(%) Tỷ lệ % Tổng ấn Tỳ lệ Tán Tổng
tiếp tượng lũy tiếp cận suất chi phí
cận tiến lũy tiến mục lũy
tiêu tiến

Tệp dữ liệu phân tích kênh truyển thông này có thể được sử dụng cho các quảng cáo trên đài phát thanh, kênh truyển hình, thậm chí cho cả các quảng cáo trên Internet. Bạn chỉ cần chèn số lần phát quảng cáo thay cho dòng số bài quảng cáo.
Quảng cáo ngoài trời có chỉ số CPM thấp nhất, 1.8 đô-la/ 1.000 lượt hiển thị. Các tạp chí có số lượng độc giả lớn như People có chi phí thấp thứ hai, 3 đô-la. Một quảng cáo 30 giây trên đài phát thanh có chi phí 3,5 đô-la, tiếp theo là đài truyền hình với 6 đô-la cho một lần phát quảng cáo đẩu giờ tối. Tuy nhiên, quảng cáo trên truyền hình có thể trở nên tốn kém do nó cần đến khoảng 15 lần phát quảng cáo/tuần, kéo dài trong 4 tuấn để đạt được tần suất là 4 – nhưng có tỷ lệ tiếp cận đạt 80%. Báo in cũng nằm trong số những kênh truyền thông có chi phí cao nhất với CPM lên đến 9 đô-la, cuối cùng là các tạp chí thương mại dành cho nam giới đứng đẩu trong danh sách của chúng tôi với chi phí 12 đồ-la.
Kế hoạch sáng tạo
Kê hoạch sáng tạo chính là chương trình quảng cáo. Mở đầu bằng lợi ích có được và phẩn nội dung để cập đến những đặc điểm nổi bật của sản phầm/dịch vụ. Trong những quảng cáo trên báo chí, nội dung của phần giữa là nổi bật nhất. Nếu sử dụng thê’ phủ định, nó sẽ làm giảm đến 80% lượng độc giả của bạn. Thêm vào đó, những câu nói và hình ảnh rườm rà mang đến sự khó hiểu không cẩn thiết.
Bạn cần kiểm tra các quảng cáo hay các kênh truyền thông của mình trong các giai đoạn khác nhau, như trong hình 9-9 thể hiện biểu đồ phát triển kế hoạch sáng tạo.
Với tôi, khoản chi phí cho việc nghiên cứu để quảng cáo hướng đúng vào đối tượng mục tiêu là khoản đầu tư khôn ngoan.
Đội ngũ quản lý của McKinney, một hãng quảng cáo ở Durham, Bắc Carolina, cảm thấy các nhân viên cần có cơ hội gặp gỡ và trao đổi, vì những cuộc trao đổi bình thường có thể nhanh chóng trở thành một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Do đó, hiện nay các thùng thư được thiết kế liền kề khu vực uống cà phê, nơi nhân viên thường tụ tập để nghỉ giải lao, đọc những tin tức ngoài lể mới nhất được gắn trên bảng tin gần đó. Khu vực này kê nhiếu dãy bàn gỗ trắng dài và đáp ứng mọi nhu cầu cho việc tổ chức các bữa tiệc. Mạng không dầy tạo điều kiện cho nhân viên trong Mckinney có thể làm việc ở bất cứ nơi nào họ có cảm hứng và hiệu quả nhất. Những ý tưởng nảy sinh giữa các cuộc trò chuyện sẽ được ghi lại và bỏ vào thùng thư. Bạn có thể học tập phương pháp này để đội marketing của bạn trở nên gần gũi hơn và làm việc với nhau hiệu quả hơn.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow