nhu cầu của người dân trong tổ chức không gian sinh hoạt công cộng

Nhu cầu và các hình thức sinh hoạt của con người trong không gian công cộng rất phong phú và có mối quan hệ biện chứng giữa “nghi ngơi tĩnh” và “nghi ngơi động”. Đó là hai tổ hợp có tính nguyên tắc trong phạm trù sinh hoạt công cộng.
Trong cùng một nơi cư trú do sự đa dạng trong thành phần dân cư do tính chất nghề nghiệp khác nhau do sự phong phú về lứa tuổi nên việc sử dụng thời gian và không gian trong thời gian rảnh của mỗi cá thế cũng khác nhau chung cư Mường Thanh Nha Trang. Tính chất và cấp dộ không gian sinh hoạt công cộng cũng vì thế mà có sự khác nhau đê phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Ngav trong các khu ở do ảnh hướng của lối sống hiện đại đã xuất hiện sự phân bố lại rất tự phát và có tính nguồn gốc: Hoạt động giao tiếp có tính láng giềng hầu như rất ít thiếu sự quan tâm hiểu biết lẫn nhau trong cuộc sống cộng đồng. An ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng vì thế mà trớ thành vấn đề nan giải. Nếu xét về góc độ tổ chức không gian đô thị hầu hết các khu dân cư tại Hà Nội thiếu một quv hoạch chung cho nơi ò của mình. Hiện tượng lấn chiếm không gian công cộng vì lợi ích riêng mang tính phổ biến.
Tại hầu hết các khu dân cư nhất là các khu vực đô thị hình thành sau đợt mỡ rộng nội thành nãm 1996 – 1997 đa số thành phần kinh tế trong các nơi cư trú vẫn là nghề buôn bán nhỏ sản xuất tiểu thủ công có tính chất gia dinh.
Rất nhiều ngành dịch vụ nhỏ được xuất hiện sau khi chuvến từ lôi sống nông nghiệp thuần tuý sang lối sống phi nông nghiệp của đô thị. Hầu hết các cư dân là cán bộ công nhân viên chức. Họ phải làm thêm rất nhiều việc ngoài giờ hành chính do nhu cầu mưu sinh. Do dó. trong cách tổ chức không gian ở của họ còn bao gồm các không gian khác như không gian sản xuất không gian dịch vụ công cộng.
Lối sống giao tiếp cộng đồng với mối quan hệ khỏng gian ở tại Hà Nội biến đối không ngừng cùng với sự phát triển của đô thị. Ánh hướng qua lại của chúng được xét theo ba yếu tố: nhu cầu giao tiếp các hình thái giao tiếp và môi trường giao tiếp. Ba yếu tô này ảnh hường trực tiếp đến cách tổ chức không gian công cộng cũng như không gian ớ tại nơi cư trú.
Mấv năm gần đây đời sống xã hội nước ta có nhiều biến đổi. đặc biệt là khu đô thị các sinh hoạt mang tính giao tiếp cộng đồng truvền thông dang dược khôi phục và phát
triển thế hiện xu hướng tìm về cội nguồn trong đáp ứng nhu cầu mới. Ngoài những hình thái hoạt động tự nguyện theo truyền thông như hội đồng niên đồng môn tại các nơi cư trú còn có các tổ chức khác như: Hội những người cao tuổi hội cựu chiến binh hội phụ nữ hội văn hoá thể thao và các dạng tổ chức khác. Những hoạt động giao tiếp đó trước hết là của người nơi cư trú sau đó mới là cùa công dân có cùng chung môi quan tâm hav quyền lợi cộng đồng. Khu dân cư là một thực thể kinh tế chính trị văn hoá xã hội tàm lý tín ngưỡng… do đó các hình thái giao tiếp đóng vai trò như các chức năng có quan hệ trực tiếp tới tư tưởng nhận thức và hành vi mỗi cá thể. Tất cả các mối quan hệ dó được xâv dựng trên cơ sở của các hình thái giao tiếp cơ bản: giao tiếp hàng xóm láng giềng giao tiếp qua lễ hội các hoạt động sinh hoạt tập thè các hoạt dộng giao lưu cộng dồng nơi cư trú và giữa các cá thể và hội viên với nhau. Theo các hình thái giao tiếp khác nhau sẽ có môi trường giao tiếp tương ứng trong không gian công cộng.
Môi trường giao tiếp không những được hình thành trên cơ sở của không gian sinh hoạt công cộng mà còn hình thành cả trên không gian phục vụ công cộng. Thực tế cho thấy tại các khu dàn cư xây dựng theo mô hình tiểu khu (như Yên Lãng Văn Chương – Hà Nội) hệ thống không gian sinh hoạt công cộng hầu như chưa được định hình cụ thế. Các không gian mới chi hình thành dưới dạng các khu đất trống chưa xâv dựng các nội dung thiết yếu bên trong đê cho các không gian này có khả năng tồn tại và phát triến. Mạng lưới công trình công cộng trong tiêu khu bố trí quá cứng nhắc theo lý thuyết tầng bậc chưa hợp lý với nơi ở (tần suất bán kính phục vụ chất lượng…).

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow