phương pháp định giá doanh nghiệp

Phương pháp quen thuộc sử dụng để định giá một doanh nghiệp là phân tích bảng cân đối tài sản (bảng TKTS) của doanh nghiệp. Nhờ đó việc định giá tài sản hữu hình trở nên dễ dàng hơn. Bảng cân đối tài sản hiện thời cho biết giá trị ghi sổ của các tài sản bằng giá trị của tài sản ban đầu khi mua trừ đi khấu hao luỹ kế batdongsanvinhome.net.
Như vậy phương pháp định giá bán quen thuộc: “giá trị tài sản + một khoản đặc lợi” có một số thuận lợi mua bất động sản Vinhomes. Tuy nhiên phương pháp này cũng có một vài hạn chế. Ngay cả khi đã định ra được cách tốt nhất để định giá tài sản bạn vẫn còn phải xác định giá trị tương xứng của khoản đặc lợi của doanh nghiệp.
Định giá theo “thu nhập quy đổi”
Phương pháp thu nhập hay được sử dụng để định giá doanh nghiệp hay công việc kinh doanh bởi chúng giúp các nhà đầu tư ước tính được khả năng thu hồi từ vốn đầu tư. Các khoản thu nhập được điều chỉnh bằng hệ số theo thời gian nhưng cách điều chỉnh khác với cách tính theo phương pháp hiện tại hóa trong đó số liệu của các nãm càng gần đây càng được tính với hệ số cao hơn do chúng có ý nghĩa lớn hơn trong việc dự đoán. Giá trị cũng còn được điều chỉnh bằng các hệ số thể hiện môi trường đặc trưng để loại trừ ảnh hưởng của các tác nhân bất thường và các hệ sô thể hiện rủi ro theo ngành.
Định giá theo “nhân tố điển hình”
Phương pháp nhân tô’ có cách tính toán kết hợp cả ba nhân tố (i) thu nhập (ii) năng lực chi trả cổ tức và (iii) giá trị ghi sổ để tính toán trong khi tính toán. Các nhân tố này được tính đến trong các phép tính nhờ việc điều chỉnh bằng những hệ số tương ứng đại diện cho từng nhân tố.
Định giá theo “giá trị thanh lý”
Phương pháp giá trị thanh lý cho biết mức giá trị thấp nhất của một doanh nghiệp hay công việc kinh doanh. Tuy nhiên việc tập hợp các thông tin về giá trị thanh lý của các tài sản hàng tồn kho thu hồi nguồn thu còn đọng… là một việc làm rất khó khăn.
Khi xác minh giá trị tài sản bạn cần đặc biệt chú ý đến (i) tỷ lệ % số tài sản nợ còn đọng mà bạn có khả năng còn thu lại được (ii) hàng tồn kho dự trữ là do “tính thời vụ” hay là vì “lỗi mốt” và (iii) khấu hao tích luỹ có thực sự phản ánh sự thay đổi về giá trị tài sản hay không. Có khả năng bạn sẽ phải nhờ một chuyên gia có kinh nghiệm xác minh lại. Nếu doanh nghiệp có một lượng tài sản khá lớn hoặc tất cả các tài sản là thuộc loại đặc chủng bạn cần mời một chuyên gia am hiểu lĩnh vực này ước tính giá thị trường của chúng.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow